Definities :

De uitgever : De natuurlijke of rechtspersoon die de online openbare communicatiediensten publiceert.
De Site : Alle sites, webpagina's en online diensten die door de Uitgever worden aangeboden.
De Gebruiker: : De persoon die de Site en de diensten gebruikt.

Aard van de verzamelde gegevens

Tijdens het gebruik van de Sites kan de Uitgever de volgende categorieën gegevens over zijn Gebruikers verzamelen:

Persoonlijke gegevens, identiteitsgegevens, identificatiegegevens...

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Geen communicatie aan derden
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. U wordt er echter op gewezen dat zij openbaar kunnen worden gemaakt krachtens een wet, een verordening of een besluit van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke instantie..

Voorafgaande informatie voor de mededeling van persoonsgegevens aan derden in geval van een fusie/opname

Voorafgaande informatie en opt-out mogelijkheid voor en na de fusie/overname
Indien wij betrokken raken bij een fusie, overname of een andere vorm van vermogensoverdracht, verbinden wij ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en u te informeren voordat deze worden overgedragen of aan nieuwe vertrouwelijkheidsregels worden onderworpen.

Doel van het hergebruik van de verzamelde persoonsgegevens

Verrichtingen uitvoeren met betrekking tot het beheer van klanten betreffende  

  • contracten; bestellingen; leveringen; facturen; boekhouding en in het bijzonder het beheer van klantenrekeningen
  • een getrouwheidsprogramma binnen een of meer rechtspersonen
  • relatiebeheer zoals tevredenheidsonderzoeken, klachtenbeheer en klantenservice
  • de selectie van klanten voor het uitvoeren van studies, onderzoeken en producttests (tenzij de toestemming van de betrokkenen wordt verkregen onder de voorwaarden van artikel 6, mogen deze verrichtingen niet leiden tot het opstellen van profielen die gevoelige gegevens - ras of etnische afkomst, filosofische, politieke, syndicale of religieuze overtuiging, seksleven of gezondheid van de personen - kunnen onthullen)

Het opstellen van handelsstatistieken

Samenvoeging van gegevens

Aggregatie met niet-persoonsgebonden gegevens  
Wij kunnen Geaggregeerde Informatie (informatie over al onze Gebruikers of specifieke groepen of categorieën van Gebruikers die wij zodanig combineren dat een individuele Gebruiker niet langer kan worden geïdentificeerd of vermeld) en Niet-persoonlijke Informatie publiceren, bekendmaken en gebruiken voor industrie- en marktanalyse, demografische profilering, promotie- en reclamedoeleinden en andere zakelijke doeleinden.

Aggregatie met persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn op de sociale accounts van de Gebruiker  
Indien u uw account verbindt met een account op een andere dienst met het oog op cross-mailing, kan die dienst uw profielinformatie, inloginformatie en alle andere informatie waarvoor u toestemming hebt gegeven, met ons delen. Wij kunnen informatie over al onze andere Gebruikers, groepen en accounts samenvoegen met beschikbare persoonlijke gegevens over de Gebruiker.

Verzamelen van identiteitsgegevens

Gratis advies  
Raadpleging van de site vereist geen registratie of voorafgaande identificatie. Zij kan worden uitgevoerd zonder dat u persoonlijke gegevens over uzelf verstrekt (naam, voornaam, adres, enz.). Wij registreren geen persoonlijke gegevens voor de eenvoudige raadpleging van de Site.

Verzamelen van identificatiegegevens

Gebruik van de identificatiecode van de gebruiker alleen voor toegang tot de diensten  
Wij gebruiken uw elektronische identificatiemiddelen alleen voor en tijdens de uitvoering van het contract.

Verzamelen van terminalgegevens

Geen verzameling van technische gegevens
Wij verzamelen of bewaren geen technische gegevens van uw apparaat (IP-adres, internetprovider, enz.).

Cookies

Bewaartermijn cookie  
Overeenkomstig de aanbevelingen van de CNIL is de maximale opslagduur van cookies 13 maanden na hun eerste opslag in de terminal van de Gebruiker, evenals de geldigheidsduur van de toestemming van de Gebruiker voor het gebruik van deze cookies. De levensduur van cookies wordt niet bij elk bezoek verlengd. De toestemming van de gebruiker moet dus aan het einde van deze periode worden verlengd.

Doel van cookies
Cookies kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden, met name om de dienstverlening aan de Gebruiker te optimaliseren, op basis van de verwerking van informatie over de toegangsfrequentie, de personalisering van pagina's, de uitgevoerde handelingen en de geraadpleegde informatie.
U wordt geïnformeerd dat de Uitgever cookies op uw terminal kan plaatsen. De cookie registreert informatie met betrekking tot de navigatie op de dienst (de pagina's die u hebt geraadpleegd, de datum en het tijdstip van raadpleging, enz.

Het recht van de gebruiker om cookies te weigeren  
U erkent dat u ervan op de hoogte bent gesteld dat de Uitgever cookies kan gebruiken. Als u niet wilt dat cookies op uw terminal worden gebruikt, kunt u in de meeste browsers cookies uitschakelen via de instellingen.

Bewaring van technische gegevens

Duur van de bewaring van technische gegevens
De technische gegevens worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken.

Bewaartermijn voor persoonsgegevens en anonimisering

Bewaring van gegevens voor de duur van de contractuele relatie  
gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, worden de persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer bewaard dan nodig is voor de uitvoering van de bij het sluiten van het contract vastgestelde verplichtingen of de vooraf vastgestelde duur van de contractuele relatie.

Bewaring van geanonimiseerde gegevens na afloop van de contractuele relatie / na verwijdering van de rekening  
Wij bewaren de persoonsgegevens gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om de in deze AV beschreven doeleinden te bereiken. Na deze periode worden de gegevens geanonimiseerd en uitsluitend voor statistische doeleinden bewaard en op geen enkele wijze gebruikt.

Verwijdering van gegevens na verwijdering van de rekening 
Er wordt voorzien in middelen voor het wissen van gegevens, zodat deze daadwerkelijk worden gewist zodra de periode van bewaring of archivering die nodig is voor het bereiken van de vastgestelde of opgelegde doeleinden is verstreken. Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, hebt u ook een recht op verwijdering van uw gegevens dat u te allen tijde kunt uitoefenen door contact op te nemen met de uitgever.

Verwijdering van gegevens na 3 jaar inactiviteit  
Als u drie jaar lang niet op de site bent ingelogd, ontvangt u om veiligheidsredenen een e-mail met het verzoek zo snel mogelijk in te loggen, anders worden uw gegevens uit onze databanken verwijderd.

Account verwijderen

Verwijdering van rekening op verzoek  
De Gebruiker kan zijn of haar Account te allen tijde verwijderen, door een eenvoudig verzoek aan de Uitgever OF via het menu Account verwijderen in de Account instellingen indien van toepassing.

Accountverwijdering in geval van schending van de TOS 
Als u enige bepaling van de TOS of enig ander document dat hierin is opgenomen door middel van verwijzing schendt, behoudt de uitgever zich het recht voor om uw gebruik van en toegang tot de diensten, uw account en alle sites naar eigen goeddunken te beëindigen of te beperken zonder voorafgaande kennisgeving.

Aanwijzingen in geval van een door de Uitgever ontdekte inbreuk op de beveiliging

De gebruiker informeren over een inbreuk op de beveiliging 
Wij verbinden ons ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een beveiligingsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico's van accidentele, ongeoorloofde of illegale toegang, bekendmaking, wijziging, verlies of vernietiging van uw persoonsgegevens. Indien wij kennis krijgen van onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen op onze servers of die van onze dienstverleners, of van onbevoegde toegang die leidt tot de hierboven vermelde risico's, verbinden wij ons ertoe om

  • U zo snel mogelijk van het incident op de hoogte brengen;
  • De oorzaken van het incident onderzoeken en u daarover inlichten;
  • Redelijke maatregelen nemen om de negatieve effecten en schade die het gevolg kunnen zijn van het incident te beperken

Beperking van de aansprakelijkheid 
In geen geval zullen de in het bovenstaande punt uiteengezette verbintenissen met betrekking tot de kennisgeving van inbreuken op de beveiliging worden opgevat als een erkenning van schuld of aansprakelijkheid voor het zich voordoen van het incident in kwestie.

Toepasselijk recht en rechtsmiddelen

Geen overdracht buiten de Europese Unie  
De Uitgever verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van zijn Gebruikers niet buiten de Europese Unie over te dragen.

Wijzigingen van de GBV en het Privacybeleid

In het geval van een wijziging van de TOS zullen wij het niveau van privacy niet substantieel verlagen zonder de betrokken personen eerst te informeren.  
Wij verbinden ons ertoe u te informeren in geval van een substantiële wijziging van deze TOU, en het niveau van vertrouwelijkheid van uw gegevens niet substantieel te verlagen zonder u te informeren en uw toestemming te verkrijgen.

Toepasselijk recht en rechtsmiddelen

Arbitragebeding  
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat elk geschil dat kan ontstaan als gevolg van deze GBV, met inbegrip van de interpretatie of uitvoering ervan, zal worden verwezen naar arbitrage overeenkomstig de regels van het arbitrageplatform dat in onderling overleg is gekozen en waaraan u zich zonder voorbehoud zult houden.

Gegevensdraagbaarheid

Gegevensdraagbaarheid  
De Uitgever verbindt zich ertoe u de mogelijkheid te bieden om al uw gegevens op verzoek terug te krijgen. De gebruiker krijgt zo een betere controle over zijn gegevens en behoudt de mogelijkheid ze opnieuw te gebruiken. Deze gegevens moeten worden verstrekt in een open en gemakkelijk herbruikbaar formaat.

Product toegevoegd aan de lijst van wensen
Product added to compare.