Definities

Klant : elke professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt onder voorbehoud van deze algemene voorwaarden.

Diensten : https://berthoudcycles.fr/ levert aan de Klanten:

Inhoud: Alle elementen die de op de Site aanwezige informatie vormen, met name teksten - afbeeldingen - video's.

Informatie klanten: Hierna genoemd "Informatie(s)" die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens waarover https://berthoudcycles.fr/ kan beschikken voor het beheer van uw account, het beheer van klantrelaties en voor analyse en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt en de bovengenoemde site gebruikt.

Persoonlijke informatie: "Informatie die, in welke vorm dan ook, rechtstreeks of niet, de identificatie mogelijk maakt van personen op wie zij van toepassing zijn" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen "persoonsgegevens", "betrokkene", "onderaannemer" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679)

1. Presentatie van de website.

In overeenstemming met artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, wordt aan de gebruikers van de website https://berthoudcycles.fr/ de identiteit van de verschillende deelnemers aan de realisatie en de opvolging ervan gespecificeerd:

Eigenaar: Berthoud Cycles SAS Aandelenkapitaal van 28000€ BTW-nummer: FR 473 793 47 644 - 1035 Rue des Acacias - 71260 Fleurville
Verantwoordelijk voor de publicatie: Philippe Marguet - contact@berthoudcycles.fr
De publicatieverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: Christophe Dubois - contact@berthoudcycles.fr
Web Hosting: ovh - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007
Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming: Philippe Marguet - contact@berthoudcycles.fr

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van het Wetboek van intellectuele eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant kan de elementen of werken van de Site in geen geval voor eigen rekening hergebruiken, overdragen of exploiteren.

Het gebruik van de site https://berthoudcycles.fr/ impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, de gebruikers van de site https://berthoudcycles.fr/ worden dus verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gezien steeds toegankelijk voor de gebruikers. https://berthoudcycles.fr/ kan echter besluiten de site te onderbreken voor technisch onderhoud. In een dergelijk geval zal https://berthoudcycles.fr/ alles in het werk stellen om de gebruikers op de hoogte te stellen van de data en tijdstippen van de interventie. De website https://berthoudcycles.fr/ wordt regelmatig bijgewerkt door Berthoud Cycles SAS. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de website https://berthoudcycles.fr/ is informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. Berthoud Cycles SAS streeft ernaar op de website https://berthoudcycles.fr/ zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze het gevolg zijn van haarzelf of van derden die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website https://berthoudcycles.fr/ wordt ter indicatie gegeven en kan evolueren. Bovendien is de informatie op de site https://berthoudcycles.fr/ niet exhaustief. Ze wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die werden aangebracht sinds ze online werd gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recente apparatuur, vrij van virussen en met een browser van de laatste generatie die is bijgewerkt. De site https://berthoudcycles.fr/ wordt gehost door een provider op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679)

Het doel is om een dienst te leveren die de beste mate van toegankelijkheid garandeert. De host verzekert de continuïteit van zijn dienst 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Hij behoudt zich echter het recht voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke tijd te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om zijn infrastructuren te verbeteren, in geval van een storing van zijn infrastructuren of indien de Diensten verkeer genereren dat abnormaal wordt geacht.

Berthoud Cycles SAS en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen van het internetnetwerk, de telefoonlijnen of de computer- en telefoonuitrusting, met name in geval van netwerkcongestie die de toegang tot de server verhindert.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

Berthoud Cycles SAS is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de internetsite, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procédé, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Berthoud Cycles SAS

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen ervan zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van de aansprakelijkheid.

Berthoud Cycles SAS treedt op als uitgever van de site. https://berthoudcycles. fr/ is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de juistheid van de Inhoud die zij publiceert.

Berthoud Cycles SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die aan de apparatuur van de gebruiker wordt toegebracht bij het bezoeken van de website https://berthoudcycles.fr/ en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 vermelde specificaties, of uit het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

Berthoud Cycles SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website https://berthoudcycles.fr/. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor de gebruikers. Berthoud Cycles SAS behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle in deze ruimte geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. Indien nodig behoudt Berthoud Cycles SAS zich tevens het recht voor de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant is op de hoogte van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 alsook de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

7.1 Verantwoordelijken voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de aanmaak van de persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens: Berthoud Cycles SAS. Berthoud Cycles SAS wordt vertegenwoordigd door Philippe Marguet, haar wettelijke vertegenwoordiger.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde gegevens verbindt Berthoud Cycles SAS zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name de verantwoordelijkheid van de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospects en klanten, vanaf de inning van hun toestemming, volledig te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens en een register bij te houden van de verwerking in overeenstemming met de werkelijkheid. Telkens wanneer https://berthoudcycles.fr/ Persoonsgegevens verwerkt, neemt https://berthoudcycles.fr/ alle redelijke maatregelen om de juistheid en de relevantie van de Persoonsgegevens te verzekeren met betrekking tot de doeleinden waarvoor https://berthoudcycles.fr/ ze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://berthoudcycles.fr/ zal waarschijnlijk alle of een deel van de gegevens verwerken:

  • om navigatie op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitings- en gebruiksgegevens van de Site, facturatie, geschiedenis van de bestellingen, enz.
  • om computerfraude (spamming, hacking...) te voorkomen en te bestrijden: voor navigatie gebruikte computerapparatuur, IP-adres, wachtwoord (gehasht)
  • om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
  • om communicatiecampagnes uit te voeren (e-mail): e-mailadres

https://berthoudcycles.fr/ verhandelt uw persoonlijke gegevens niet, deze worden dus alleen noodzakelijk gebruikt of voor statistische en analysedoeleinden.

7.3 Recht op toegang, rectificatie en verzet

Overeenkomstig de geldende Europese regelgeving beschikken de gebruikers van https://berthoudcycles.fr/ over de volgende rechten:

  • recht op toegang (artikel 15 GDPR) en rectificatie (artikel 16 GDPR), bijwerking, volledigheid van de gegevens van de gebruikers recht op blokkering of verwijdering van de persoonsgegevens van de gebruikers (artikel 17 GDPR), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan de inzameling, het gebruik, de verstrekking of de opslag verboden is
  • het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c GDPR)
  • het recht om de verwerking van de gegevens van Gebruikers te beperken (artikel 18 GDPR)
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van Gebruikers (artikel 21 GDPR)
  • het recht op overdraagbaarheid van de door de Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 GDPR)
  • het recht om het lot te bepalen van de gegevens van de Gebruikers na hun overlijden en om te kiezen aan wie https://berthoudcycles.fr/ hun gegevens moet doorgeven (of niet) aan een derde partij die zij vooraf hebben aangewezen

Zodra https://berthoudcycles.fr/ kennis heeft van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van zijn aandeel, verbindt https://berthoudcycles.fr/ zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, behalve indien hun bewaring noodzakelijk blijkt voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien de Gebruiker wenst te weten hoe https://berthoudcycles.fr/ zijn Persoonsgegevens gebruikt, om de rectificatie ervan te vragen of om zich te verzetten tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met https://berthoudcycles.fr/ op het volgende adres

Berthoud Cycles SAS - DPO, Philippe Marguet - 1035 Rue des Acacias - 71260 Fleurville.

In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij wenst te laten corrigeren, bijwerken of wissen door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs ( identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die de wet aan https://berthoudcycles.fr/ oplegt, met name wat betreft het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen de Gebruikers van https://berthoudcycles.fr/ een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, met name bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-mededeling van persoonsgegevens

https://berthoudcycles.fr/ onthoudt zich van de verwerking, hosting of overdracht van de over haar Klanten verzamelde Informatie naar een land dat zich buiten de Europese Unie bevindt of dat door de Europese Commissie als "niet-adequaat" is erkend, zonder de klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Https://berthoudcycles.fr/ blijft echter vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: n° 2016-679).

https://berthoudcycles.fr/ verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgen te nemen om de veiligheid van de Informatie te bewaren en in het bijzonder dat deze niet wordt meegedeeld aan niet bevoegde personen. Indien echter een incident dat de integriteit of de vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast, ter kennis wordt gebracht van https://berthoudcycles.fr/ moet deze de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en de genomen corrigerende maatregelen meedelen. Bovendien verzamelt https://berthoudcycles.fr/ verzamelt geen "gevoelige gegevens".

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de hierboven genoemde doeleinden zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de Gebruikers van https://berthoudcycles.fr/ voornamelijk de agenten van onze klantendienst.

8. Kennisgeving van incidenten

Ondanks onze inspanningen is geen enkele methode van overdracht via het internet en geen enkele methode van elektronische opslag volledig veilig. Daarom kunnen wij geen absolute veiligheid garanderen. Als wij kennis krijgen van een inbreuk op de beveiliging, zullen wij de betrokken gebruikers hiervan op de hoogte stellen, zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wij verbinden ons ertoe onze klanten volledig te informeren over alle zaken die betrekking hebben op de veiligheid van hun rekening en hen alle nodige informatie te verstrekken om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://berthoudcycles.fr/ wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht aan derden. Alleen de overname van https://berthoudcycles.fr/ en haar rechten zou de overdracht van voornoemde informatie aan de eventuele koper mogelijk maken, die op zijn beurt gehouden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site https://berthoudcycles.fr/.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsgegevens te garanderen, gebruikt https://berthoudcycles.fr/ netwerken die beschermd worden door standaardapparatuur zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en wachtwoorden.

Bij de behandeling van de Persoonsgegevens neemt https://berthoudcycles.fr/ alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hyperlinks, cookies en internet tags

De site https://berthoudcycles.fr/ bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met de toestemming van https://berthoudcycles.fr/. Echter, https://berthoudcycles.fr/ heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren, en zal bijgevolg niet verantwoordelijk zijn voor dit feit.

Tenzij u besluit de cookies te deactiveren, accepteert u dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en kosteloos deactiveren door gebruik te maken van de deactiveringsopties die u worden aangeboden en die hieronder worden vermeld, wetende dat dit de toegang tot alle of een deel van de door de site aangeboden diensten kan beperken of verhinderen.

9.1 "COOKIES"

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen in de terminal van de Gebruiker (bv. computer, smartphone), (hierna "Cookies"). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de Gebruiker, de internetprovider van de Gebruiker, het besturingssysteem van de Gebruiker en de datum en het tijdstip van toegang. Cookies brengen geen schade toe aan de terminal van de Gebruiker.

https://berthoudcycles.fr/ kan de informatie van de Gebruiker over zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina's en de uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan https://berthoudcycles.fr/ de inhoud van de Site en de navigatie van de Gebruiker verbeteren.

Cookies vergemakkelijken de navigatie en/of de levering van de door de Site aangeboden diensten, de Gebruiker kan zijn browser zodanig configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt zodat de Cookies in de terminal worden opgeslagen of dat ze daarentegen worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij naargelang de uitgever ervan. De Gebruiker kan zijn browser ook zodanig configureren dat de aanvaarding of weigering van Cookies hem tijdig wordt voorgesteld, voordat een Cookie in zijn terminal kan worden opgeslagen. https://berthoudcycles.fr/ informeert de Gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat de functionaliteiten van zijn browser niet allemaal beschikbaar zijn.

Indien de Gebruiker het opslaan van Cookies in zijn terminal of zijn browser weigert, of indien de Gebruiker de daar opgeslagen Cookies verwijdert, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn navigatie en zijn ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://berthoudcycles.fr/ of een van zijn dienstverleners om redenen van technische compatibiliteit het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal met het internet lijkt te zijn verbonden, niet kan herkennen.

Indien nodig, wijst https://berthoudcycles.fr/ alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan de verminderde werking van de Site en van de eventueel door https://berthoudcycles.fr/ aangeboden diensten als gevolg van (i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor https://berthoudcycles.fr/ om de voor hun werking noodzakelijke Cookies te registreren of te raadplegen wegens de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Deze wordt beschreven in het helpmenu van de browser, zodat de Gebruiker weet hoe hij zijn wensen inzake Cookies kan wijzigen.

De Gebruiker kan er op elk moment voor kiezen zijn wensen met betrekking tot Cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://berthoudcycles.fr/ kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om hem te helpen bij het verzamelen en verwerken van de in deze sectie beschreven informatie.

Ten slotte kunnen Twitter, Facebook en Instagram op de Website van https://berthoudcycles.fr/ of in de mobiele toepassing ervan, door te klikken op de pictogrammen van de sociale netwerken Twitter, Facebook en Instagram, en indien de Gebruiker het plaatsen van cookies heeft aanvaard door verder te navigeren op de Website of de mobiele toepassing van https://berthoudcycles.fr/, ook cookies plaatsen op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u daarmee instemt, door verder te gaan met uw navigatie op de Website of de mobiele applicatie van https://berthoudcycles.fr/. De Gebruiker kan op elk moment terugkomen op zijn toestemming voor het plaatsen van dit soort cookies via https://berthoudcycles.fr/.

Artikel 9.2. INTERNET TAGS

https://berthoudcycles.fr/peutoccasionally maakt gebruik van Internet tags (ook bekend als action tags, single-pixel GIF's, clear GIF's, invisible GIF's en one-to-one GIF's) en zet deze in via een web analytics partner die zich in het buitenland kan bevinden (en dus informatie over hen opslaat, met inbegrip van het IP-adres van de Gebruiker).

Deze beacons worden zowel in de online advertenties waarmee gebruikers toegang krijgen tot de site als op de verschillende pagina's van de site geplaatst

Dankzij deze technologie kan https://berthoudcycles.fr/ de reacties van de bezoekers van de Site en de doeltreffendheid van zijn acties (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie) evalueren, evenals het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

De externe dienstverlener kan via deze tags informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites, rapporten opstellen over de activiteit op de Site voor https://berthoudcycles.fr/ en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik van de Site en het internet.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site https://berthoudcycles.fr/ is onderworpen aan het Franse recht. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn de bevoegde rechtbanken van Bourg en Bresse exclusief bevoegd.

Product toegevoegd aan de lijst van wensen
Product added to compare.